Burmistrz Kołaczyc
38-213 Kołaczyce
ul. Rynek 1
tel./fax 13 4460258
e-mail: sekretariat@kolaczyce.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewówUrząd Miejski w Kołaczycach - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - informuje:

W celu przyjęcia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, Burmistrz Kołaczyc jako Administrator przetwarza Państwa dane osobowe.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego lub mailowo:iod@kolaczyce.itl.pl.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek ciążący na Administratorze w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zakres danych jest określony ustawowo, niepodanie danych uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są strony postępowania. Administrator ma obowiązek publikacji kart informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną „B5” (5 lat).

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwu, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kołaczyce, 5 maja 2019 r.